top of page

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Dades del propietari de la web:

RAÓ SOCIAL: PLA DE BUC SC

NIF: J57738114

ADREÇA POSTAL: CARRER ALBERT BORGUNY 1,07320, SANTA MARIA DEL CAMI (ILLES BALEARS)

DIRECCIÓ ELECTRÒNICA: pladebuc@gmail.com

TELÈFON: +34 690101647

REGISTRE MERCANTIL: tom ......., foli ..........., full .......... i inscripció ...............

OBJECTE PRINCIPAL: Tast de vins

Protecció de dades
De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de PLA DE BUC SC amb NIF J57738114 i domicili social situat a CARRER ALBERT BORGUNY , 1 07320, SANTA MARIA DEL CAMI (ILLES BALEARS), i que a continuació es relacionen les respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s'informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com de les possibles cessions i les transferències internacionals que PLA DE BUC SC té previst realitzar:

TRACTAMENTS REALITZATS

Gestió de la pàgina web

Finalitat: Tractament i gestió de les dades necessàries per a la funcionalitat de la pàgina web
Termini de conservació: Mentre perduri el consentiment prestat
Base legítima: El consentiment de linteressat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: No es preveuen
Transferències internacionals: No es preveuen

Formulari web

Finalitat: Atendre les vostres consultes i/o sol·licituds
Termini de conservació: Mentre es mantingui el consentiment prestat.
Base legítima: El consentiment de linteressat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: Cap
Transferències internacionals: No es preveuen

Gestió del compliment normatiu

Finalitat: Gestió i tramitació de les obligacions i deures que es derivin del compliment de la normativa a què està subjecta l'entitat
Termini de conservació: conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per reclamar-li una possible responsabilitat
Base legítima: El compliment d'una llei
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes a la normativa aplicable. A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes a la normativa aplicable
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen

Accions Comercials

Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial dels nostres productes i/o serveis
Termini de conservació: Mentre es mantingui el consentiment prestat
Base legítima: El consentiment de linteressat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: Cap
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen

Gestió de les reserves

Finalitat: Registre i gestió de les reserves
Termini de conservació: 3 anys, en compliment de l'Ordre INT/1922/2003, de 3 de juliol, sobre llibres-registre i parts d'entrada de viatgers a establiments d'hostaleria i altres anàlegs
Base legítima: El consentiment de linteressat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: Les seves dades seran comunicades en cas que sigui necessari a l'Agència Tributària, Bancs i Caixes, Forces i Cossos de Seguretat i autoritats competents amb la finalitat de complir les obligacions administratives i de seguretat establertes a la normativa aplicable. A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes a la normativa aplicable
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen

Drets dels interessats
PLA DE BUC SC informa els Usuaris que, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal davant del Responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.

 

 • Dret d'accés: És el dret de l'usuari a obtenir informació sobre les vostres dades concretes de caràcter personal i del tractament que s'hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes .

 • Dret de Rectificació: És el dret de l'afectat que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només es podrà satisfer en relació amb aquella informació que estigui sota el control de PLA DE BUC SC, per exemple, eliminar comentaris pubicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l'usuari.

 • Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin les finalitats del tractament previstes de forma original pel responsable del tractament.

 • Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l'usuari, a excepció del que preveu el mateix RGPD o altres normatives aplicables que determinin l'obligatorietat de la seva conservació, en temps i forma.

 • Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l'usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, ia transmetre-les a un altre responsable.

 • Dret d'oposició: És el dret de l'usuari a què no es dugui a terme el tractament de les vostres dades de caràcter personal o se'n cessi el tractament per part de PLA DE BUC SC.


Per poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment haurà de complir els requisits següents:

 • Presentació d'un escrit a l'adreça CARRER ALBERT BORGUNY, 1 07320, SANTA MARIA DEL CAMI (ILLES BALEARS) (a l'atenció del PLA DE BUC SC) o bé a través de correu electrònic a pladebuc@gmail.com.

 • L'escrit remès pel titular de les dades que sol·licite l'exercici haurà de complir els següents requisits legals:

  • Nom, cognoms de linteressat i còpia del DNI/NIE o qualsevol document identificatiu. En els casos excepcionals en què s'admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que el representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre que la identitat s'acrediti per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.

  • Petició en què es concreta la sol·licitud. (Exercici en què se sol·licita la informació a la qual es vol accedir). Si no feu referència a un fitxer concret se us facilitarà tota la informació que es tingui amb les vostres dades de caràcter personal. Si sol·liciteu informació d'un fitxer en concret, només la informació d'aquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer mai no es podrà facilitar. Si ho demaneu per telèfon se us indicarà que ho feu per escrit i se us informarà de com ho podeu fer i l'adreça a la qual heu d'enviar-ho. Mai no se us donarà informació per telèfon.

  • Domicili a efectes de notificacions.

  • Data i signatura del sol·licitant.

  • Documents acreditatius de la petició que formula.

  • L'interessat ha d'utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l'enviament i la recepció de la sol·licitud.

 

Finalment, us informem que vostè té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que en tingui coneixement o consideri que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.


PLA DE BUC SC es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d'acord amb el nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats a l'apartat dels termes i condicions d'ús, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat .


ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 8 d'abril del 2022

POLÍTICA DE PRIVACITAT XARXES SOCIALS


De conformitat amb allò establert a la normativa vigent i aplicable de protecció de dades de caràcter personal i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), PLA DE BUC SC informa els usuaris, que ha creat un perfil a les Xarxes Socials Facebook, Instagram, amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.


Dades de PLA DE BUC SC:


L'usuari disposa d'un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per PLA DE BUC SC, mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d'aquelles dades personals publicades al perfil.


L'usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privadesa de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir-ne la privadesa.


PLA DE BUC SC té accés i tracta aquella informació pública de l'usuari, especialment el nom de contacte. Aquestes dades només són utilitzades dins de la pròpia Xarxa Social. No són incorporats a cap sistema de tractament.


Drets dels interessats
En relació amb els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal, de què disposeu i que poden ser exercitades davant del PLA DE BUC SC, d'acord amb el RGPD, ha de tenir en compte els matisos següents:

 

 • Dret d'accés: És el dret de l'usuari a obtenir informació sobre les dades concretes de caràcter personal i del tractament que s'hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes.

 • Dret de Rectificació: És el dret de l'afectat que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només es podrà satisfer en relació amb aquella informació que estigui sota el control de PLA DE BUC SC, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l'usuari.

 • Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin les finalitats del tractament previstes de forma original pel responsable del tractament.

 • Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l'usuari, a excepció del que preveu el mateix RGPD o altres normatives aplicables que determinin l'obligatorietat de la seva conservació, en temps i forma.

 • Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l'usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, ia transmetre'ls a un altre responsable.

 • Dret d'oposició: És el dret de l'usuari que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se'n cessi el tractament per part de PLA DE BUC SC.
   

PLA DE BUC SC realitzarà les actuacions següents:

 

 • Accés a la informació pública del perfil.

 • Publicació al perfil de l'usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de PLA DE BUC SC.

 • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.

 • Actualitzacions de l'estat de la pàgina que es publicaran al perfil de l'usuari.
   

L'usuari sempre pot controlar les connexions, eliminar els continguts que deixin d'interessar-li i restringir amb qui comparteix les connexions, per a això haurà d'accedir a la seva configuració de privadesa.
 

Publicacions
L'usuari, un cop unit a la pàgina de PLA DE BUC SC, podrà publicar-hi comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L'usuari, en tots els casos, n'ha de ser el titular, gaudir dels drets d'autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d'atemptar contra la moral, l'ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o trenquin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos , PLA DE BUC SC es reserva el dret de retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l'usuari.


PLA DE BUC SC no es farà responsable dels continguts que ha publicat lliurement un usuari.


L'usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privadesa.


Les imatges que puguin publicar-se a la pàgina no seran emmagatzemades en cap sistema de tractament per part de PLA DE BUC SC, però sí que romandran a la Xarxa Social.


Concursos i promocions
PLA DE BUC SC es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en què podrà participar l'usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d'ells, quan s'utilitzi la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en aquesta. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui aplicable.


La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap.


Publicitat
PLA DE BUC SC utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals del RGPD i de la LSSI-CE .


No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de PLA DE BUC SC perquè també puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.


A continuació detallem l'enllaç a la política de privadesa de la Xarxa Social:


• Facebook: https://ca-ca.facebook.com/privacy/explanation
• Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/


ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 8 d'abril del 2022

bottom of page